Serwis naczep KAESSBOHRER

Bar­dzo szyb­ka reparacja a także konkurencyjne ce­ny? Takie świetne po­łą­cze­nie spotkasz tyl­ko w ser­wi­sie sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych Magnum. Nie­uży­wa­na naczepa KAESSBOHRER to niepowetowane stra­ty dla firmy, o czym dowiaduje się każdego roku tysiące przedsiębiorców, tak samo tych mniej­szych, jak również dużej wielkości. Wy­cho­dzi­my te­mu mankamentowi po przeciwnej stronie, wykonując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep KAESSBOHRER. Wykonujemy każdych na­praw naczep ciężarowych KAESSBOHRER, w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw skomplikowanych np. pneumatyki, hydrauliki, elektryki czy też ukła­dów hydraulicznych, pneumatycznych, hamulcowych i instalacji elektrycznej. To jeszcze nie wszyst­ko. Poznaj warsztat naczep KAESSBOHRER lepiej. Potężnym plusem warsztatu naczep KAESSBOHRER w Magnum jest sta­ła dostęp do wszystkich czę­ści naczep ciężarowych. Od trzech dekad trudnimy się także ich sprze­da­żą, ale wykonujemy też na­pra­wy naczep ciężarowych KAESSBOHRER, rów­nież tych najmocniej zło­żo­nych i nieprzystępnych. Zle­ca­jąc nam usłu­gę ser­wi­su naczepy KAESSBOHRER, mo­żesz zdawać się na bezzwłoczną re­ali­za­cję, gdyż spece pra­cu­ją­cy w na­szej ekipie trzymają dowolną część w magazynie, dzię­ki cze­mu pomniejsza się czas wymagany do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co jeszcze, spece specjalizują się w dowolnej płaszczyźnie serwisu mechanicznego naczep KAESSBOHRER i dzierżą kwalifikacją po­zwa­la­ją­cą na zdiagnozowanie awarii, któ­re­go nie uda­ło się zidentyfikować pozostałym serwisom.