Serwis naczep KRONE

Natychmiastowa reparacja i ni­skie ce­ny? Takie świetne po­łą­cze­nie odnajdziesz jedynie w ser­wi­sie sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych Magnum. Nieeksploatowana naczepa KRONE to niepowetowane stra­ty dla firmy, o czym dowiaduje się co­rocz­nie wie­le ty­się­cy firm transportowych, także tych mniej­szych, a także ogromnych. Występujemy te­mu pro­ble­mo­wi twarzą w twarz, oferując pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis naczep KRONE. Do­ko­nu­je­my każdych na­praw naczep ciężarowych KRONE, a w tym wy­mia­ny czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych, jak i na­praw trudnych np. pneumatyki, hydrauliki, elektryki albo ukła­dów pneumatycznych i instalacji elektrycznej. To mimo wszystko nie całość. Poznaj serwis mechaniczny naczep KRONE lepiej. Potężnym atu­tem warsztatu mechanicznego naczep KRONE w Magnum jest sta­ła przystępność wszystkich czę­ści naczep ciężarowych. Od trzydziestu lat paramy się także ich dostarczaniem, ale re­ali­zu­je­my też remonty naczep ciężarowych KRONE, rów­nież tych najmocniej zło­żo­nych i wy­ma­ga­ją­cych. Zle­ca­jąc nam usłu­gę ser­wi­su naczepy KRONE, mo­żesz zdawać się na bezzwłoczną re­ali­za­cję, gdyż specjaliści pra­cu­ją­cy w na­szej firmie trzymają dowolnie wybraną część w magazynie, dzię­ki cze­mu pomniejsza się czas konieczny do na­pra­wy, jak i jej opłata. Co wię­cej, specjaliści są wy­spe­cja­li­zo­wa­ni w dowolnej dzie­dzi­nie warsztatu mechanicznego naczep KRONE i dzierżą wie­dzą przyzwalającą na zdiagnozowanie pro­ble­mu, takiego jakiego nie uda­ło się wy­kryć pozostałym warsztatom.